Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022

stellen,stehen,legen,liegen, hängen,setzen

 stellen-stehen   legen-liegen  hängen   setzen-sitzen

1 stellen -stehen  stellen  βάζω, τοποθετώ κάτι κάπου  ( κάθετη θέση)

Akkusativ

der               den

die                die

das               das

--------------

die               die

Wohin? Aktionsverb Richtung-Bewegung

Ich stelle das Glas auf den Tisch.

stehen  στέκομαι, στέκεται

Dativ

der               dem

die                der

das               dem

--------------

die               den

Wo? Positionsverb

Das Glas steht auf dem Tisch.

2 legen - liegen  βάζω, τοποθετώ κάτι κάπου ( οριζόντια θέση)

Akkusativ

der               den

die                die

das               das

--------------

die               die

Wohin?

Aktionsverb  Richtung

Ich lege das Buch auf den Stuhl.

liegen  βρίσκεται κάτι κάπου (οριζόντια θέση)

Dativ  

der               dem  

die                der

das               dem

--------------

die               den

Wo? Positionsverb

Das Buch liegt auf dem Stuhl.

3 hängen   κρεμάω κάτι κάπου

Akkusativ

der               den

die                die

das               das

--------------

die               die

Wohin?  Aktionsverb  Richtung 

Ich hänge das Bild an die Wand.

hängen  κάτι κρέμεται κάπου 

Dativ

der               dem

die                der

das               dem

--------------

die               den

Wo? Positionsverb

Das Bild hängt an der Wand.

setzen-sitzen

4 setzen  καθίζω  

Akkusativ

der               den

die                die

das               das

--------------

die               die

Wohin?  Aktionsverb  Richtung

Ich setze das Baby auf das Sofa.

sitzen  κάθομαι, κάθεται

Dativ

der               dem

die                der

das               dem

--------------

die               den

Wo? Positionsverb

Das Baby sitzt auf dem Sofa.

Oktoberfest

Buch    https://read.bookcreator.com/TDJ0wMamkSXI9jOleRVo3NBaYVE2/esPxaAubRZmL6ejNjTjPug/wcDu5TfWRhWvkDffH9cT_w Video https://youtu.be/XUwMY...