Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023

RAFT im Deutschunterricht

RAFT (Role Audience Topic)- Motivierendes Schreiben

https://youtu.be/_JUX5E86q8Q

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

think -pair-share im DaF-Unterricht

 https://youtu.be/mRNMEGUsYvg